menu Home
Gemeente Nieuws

Raadsbesluiten begrotingsvergadering van 5 november op een rijtje

Paul | 13 november 2020

De raad heeft op donderdag 5 november 2020 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

2e tussenrapportage 2020

de raad heeft de 2e tussenrapportage 2020 voor kennisgeving aangenomen. in deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Programmabegroting 2021 – 2024

na het houden van de algemene beschouwingen heeft de raad de programmabegroting 2021 vastgesteld. van de meerjarenraming 2022 – 2024 is kennisgenomen.

Moties

met het aannemen van moties heeft de raad de volgende verzoeken gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

motie 2020 – 72 aanpassen tarifering rioolheffing

het college is voorgesteld bij de kadernota begroting 2022 een voorstel te doen voor een andere heffingsmaatstaf. voor niet-woningen zou meer betaald moeten worden, voor woningen minder.

motie 2020 – 73 verbeteren visstand

het college is verzocht de visstand vanaf 2021 weer op peil te brengen en daarvoor een plan van aanpak te maken samen met de eerste rijsoordse hengelsport vereniging.

motie 2020 – 74 verplaatsing van stenen bankje naar het (historisch) centrum

het college is verzocht het bankje in oude staat te herstellen en in overleg met stichting oud ridderkerk het te verplaatsen naar een zichtbare plaats in het (historisch) centrum.

motie 2020 – 75 betaalbare woningen

het college is verzocht te onderzoeken of de betaalbaarheid van nieuwbouw koopwoningen kan worden bevorderd en de resultaten van dit onderzoek te betrekken bij het opstellen van de woonvisie.

motie 2020 – 76 Ridderkerk zwerfafvalarm

het college is verzocht een aanvalsplan zwerfafval op te stellen om ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalarm te krijgen en het ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

motie 2020 – 77 extra inzet voorkomen problematische schulden

het college is verzocht een actieplan voorkómen problematische schulden op te stellen, dit te bespreken met het maatschappelijk burgerplatform en het minimaplatform en aan de raad aan te bieden vóór de behandeling van het integraal beleid sociaal domein.

en bestaande mogelijkheden al extra te benutten en de raad daarover te informeren bij het aanbieden van het actieplan.

motie 2020 – 79 verbetering doorstroming afvalbrengstation hendrik-ido-ambacht

het college is verzocht te onderzoeken hoe afval daar sneller kan worden ingeleverd, de raad te informeren over de resultaten en zo nodig een voorstel te doen.

motie 2020 – 80 anti verloedering

het college is voorgesteld de raad een voorstel te doen voor een campagne met een eigentijdse ridderkerkse invulling van ‘fatsoen moet je doen’, om daarmee de leefbaarheid in ridderkerk bespreekbaar te maken en ongewenst gedrag tegen te gaan.

motie 2020 – 83 snelheidsmeterspaarpot

het college is verzocht te onderzoeken of er binnen Ridderkerk voldoende draagvlak is om tot invoering van dit project over te gaan en wat de kosten daarvan zijn. tevens is verzocht de raad in het eerste kwartaal 2021 over de resultaten te informeren.

motie 2020 – 84 wijkdashboards

het college is verzocht uit te werken op welke toegankelijke manier bewoners digitaal geïnformeerd kunnen worden over wat er in hun wijk speelt en welke ontwikkelingen, projecten en activiteiten er vanuit het wijkprogramma zijn vastgesteld.

tevens om aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen in het tweede kwartaal van 2021.

motie 2020 – 85 frequenter inzet mobiele camera-unit

de burgemeester is verzocht de mobiele camera unit niet alleen kortdurend in te zetten maar ook langdurig. tevens is verzocht met de politie te inventariseren op welke locaties in de gemeente dat doelmatig zou zijn.

motie 2020 – 87 woonplicht (nieuwbouw) woningen

het college is verzocht te onderzoeken of een woonplicht en/of anti-speculatiebeding in ridderkerk kan worden ingevoerd, wat daarvan de effecten op de ridderkerkse woningmarkt zullen zijn en de raad daarover zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 maart 2021 te informeren.

motie 2020 – 88 structureel bekostigen buurtcirkel en geheugenpaleis

het college is verzocht te zorgen dat beide projecten kunnen blijven voortbestaan en met beiden te overleggen welke bijdrage nodig is de projecten structureel voort te zetten.

motie 2020 – 89 schuldhulpverlening en wijkteams

het college is verzocht te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de wijkteams verder kan worden verbeterd om cliënten in deze coronaperiode zo goed mogelijk te helpen.

motie 2020 – 91 onderzoek voor aansluiten bij de nederlandse schuldhulproute

het college is verzocht om als onderdeel van de schuldhulpverlening aan te sluiten bij de nederlandse schuldhulproute.

motie 2020 – 95 participatiebeleid

het college is verzocht een visie op de inzet van e-participatie te ontwikkelen en het huidige participatiebeleid te evalueren vóór 1 juni 2021.

raadsvergadering gemist?

de raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Foto: Jos Wesdijk

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.