menu Home
Gemeente Nieuws

Ridderkerk gaat fors investeren

Paul | 7 mei 2020

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gaat de gemeente
Ridderkerk de komende jaren fors investeren, voor bijna 59 miljoen euro. Dat blijkt uit de deze week
gepresenteerde Kadernota. ,,Dit is belangrijk voor de toekomst van Ridderkerk en haar inwoners –
jong en ouder – en ondernemers”, aldus het college.
In de Kadernota heeft het college veel ambities uit het collegeprogramma een concrete financiële
vertaling gegeven. Er wordt fors geïnvesteerd in scholen en sporthuisvesting. De buitenruimte krijgt
een stevige groene impuls. Ook worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Ridderkerk flink
ondersteund. De centrumontwikkeling gaat verder. Geluidsklachten worden serieus aangepakt. Voor
de energietransitie wordt een aanzienlijke ‘spaarpot’ gecreëerd. Tegelijk blijft Ridderkerk een
gemeente met oog én voorzieningen voor de kwetsbare inwoners.
,,We investeren, naast wat er in de laatste begroting stond, bijna 59 miljoen in een veelkleurig palet
van belangrijke opgaven van de toekomst. Inwoners hebben daar belang bij, en ondernemers vragen
ons nu door te pakken, juist in deze tijd”, aldus het college. ,,Kinderen hebben het recht op gezonde
scholen en goede sportvoorzieningen. Inwoners verdienen steun met een krachtig welzijnsbeleid en
goede zorg die ook in de toekomst houdbaar is.”
Andere belangrijke thema’s zijn de aanpak van verkeersonveiligheid, de centrumontwikkeling, meer
groen en de energietransitie. ,,Om degenen die zorg het meest nodig hebben te kunnen blijven helpen
(op het gebied van jeugdzorg, Wmo, welzijn, participatie en onderwijs) staan we voor belangrijke
(beleids)keuzes.”
Financiële toekomst
Om de investeringen te kunnen doen, heeft het college alle inkomsten en uitgaven tegen het licht
gehouden. In de Kadernota is geschetst welke budgetten omhoog moeten en welke juist afgebouwd
kunnen worden om het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten te verbeteren. Dat evenwicht is ook
nodig om later dit jaar een sluitende begroting te kunnen presenteren. Met de financiële gevolgen van
de coronacrisis is nog geen rekening gehouden. Daarvoor ontbreekt het nog aan voldoende cijfers, en
de crisis is bovendien nog niet voorbij.
De reservepositie van Ridderkerk is uitstekend. Maar die spaarpot kan niet zomaar ingezet worden
voor uitgaven met een meerjarig, structureel karakter. Bovendien zijn er financiële tegenvallers die om
een oplossing vragen, terwijl de inkomsten vanuit het rijk vaak onvoorspelbaar zijn. Er zijn forse
tekorten bij Jeugdzorg en Wmo. Ook bij de kosten voor huishoudelijke hulp of het
doelgroepenvervoer is de financiële impact groot. Daarnaast zijn er tegenvallers bij aanbestedingen in
de buitenruimte. Daarom moet verstandig worden omgegaan met de reserves, die robuust moeten
blijven.
Wat is een Kadernota?
De kadernota schetst de kaders voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. Voor de
gemeenteraad biedt het document de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in waar het
geld naar toe moet. Het college stelt de kadernota op, maar raadsleden kunnen door middel van vragen
en nieuwe voorstellen (moties) het college hun ideeën meegeven. De kadernota geeft ook een beeld
van de huidige financiële situatie van de gemeente.

Written by Paul

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.